Podešavanje vratila petljača i igala

Podešavanje vratila petljača i igala

Valjkasti lanac (6) namestiti, a opruge zatezača lanca prednapregnuti sa 30 mm. Klip za nabijanje (3) postaviti u prednju mrtvu tačku, polugu ekscentra (4) i klipnjaču (5) postaviti vodoravno jednu uz drugu slika 32.

Lančanik (1) kretati sve dok se crta na istom ne poklapa sa obeleženom crtom na vijku (8) slika 33.

Valjkasti lanac (7) postaviti na lančanike glavnog prenosnika i razvodnog prenosnika, a oprugu zatezača lanaca prednapregnuti za 30 mm. Pri tom obratiti pažnju da se spreči poremećaj podešavanja opisanog (sl.32).
Posle predhodno navedenog treba da usledi kontrola po sledećem: