Kontrola upravljanja iglom i klipom

Kontrola upravljanja iglom i klipom

Isključiti mehanizam vezača, a zamajac (2) okretati u pravcu strelice pri čemu se ispituje položaj igle prema klipu. Vrhovi igala (10) nalaze se kod ispravnog podešavanja u visini segmenta kanala (9) a istovremeno 0 – 20 mm iza čela klipa (11).
U slučaju da se ovo podešavanje ne može sprovesti, mora se pomerati lanac (7) za jedan članak. Igle se moraju dovesti do petljača zaštićene od udara klipa za sabijanje (3) i nesmeju ući u kanal za presovanje čela klipa (11) (sl. 33).